Alice With Kimono

Alice With Kimono

Sandra Wakeen, Alice With Kimono, Oil on Board, 8" x 12", SW-003