"Rose Shadows," Jeanne Sturim

"Rose Shadows," Jeanne Sturim

"Rose Shadows," Jeanne Sturim, Pastel, 12" x 12" JST-003