Freedom!

Freedom!

"Horses Running Wild V," Najim Aljaf, Oil on canvas, 39" x 58.5", NA-005-MR